Súng Xiết Bulong Kusaki

Súng xiết bu lông Kusaki là sản phẩm chuyên dụng cho các nhà má chế biến gỗ, nhà máy công nghiệp …