Thiết bị rửa xe

Thiết bị rửa xe là máy móc phục vụ việc chăm sóc, bảo dưỡng, rửa xe, dọn nội thất xe ô tô, xe máy.